መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ማእከላት ቅለሳዊ ምኽሪ ናይ ተማሃሮ (CLB / PMS)

ሓንቲ ማእከል ቅለሳዊ ምኽሪ ናይ ተማሃሮ፡ ጕጅለ ዶክተራት፡ ነርሳት፡ ክኢላታት ስነ-ልቦና፡ ክኢላታት ስነ-ምምህርናን ኣሳለጥቲ ማሕበራዊ ጉዳያትን ዘጠቓለለት እያ። ነፍሲወከፍ ቤት-ትምህርቲ ምስ CLB / PMS ሓቢራ ትሰርሕ።

CLB / PMS ኣብ መዳይ ሕክምናዊ ቍጽጽር ናይ ኣብያተ-ትምህርቲ ሓላፍነት ይስከም እኳ እንተዀነ፡ ንስኻትኩም እውን ከም ወለዲ ወይ ከም ተማሃሮ መጠን፡ ጸገማት ምስትምሃር፡ ስነ-ልቦናን ማሕበራዊ ህይወትን ኣብ ምፍታሕ ናጻ ሓገዝ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ዝዀነ ይኹን ሕቶ ምስዝህልወኩም ብመገዲ ቤት-ትምህርቲ ወይ ብቐጥታ ናብ CLB / PMS ከተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም።