ገዛ ምድላይ

ከም ዕቑባት ስደተኛታት፡ ተቐባልነት ምስረኸብኩም፡ ናትኩም መንበሪ ገዛ ንኽትረኽቡ ናይ 2 ኣዋርሕ ግዜ ክወሃበኩም እዩ። ድሕሪ እዚ ግዜ እዚ ምውድኡ፡ ካብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ወይ ካብ መንበሪ ገዛ ናይ CPAS/OCMWንኽትወጹ ክትግደዱ ኢኹም።

ዝካረ መንበሪ ቦታ ምድላይ

ኣብ ቤልጂዩም ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት ምስረኸብኩም፡ ናይ ገዛእ-ርእስኹም ገዛ ንኽትደልዩ ክትግደዱ ኢኹም። እዚ መንበሪ ቦታ እዚ በዓል-ንጽል ክፍሊ ኣፓርታማ፡ ምሉእ ኣፓርታማ ወይ ካልእ ዓይነት መንበሪ ገዛ ክኸውን ይኽእል። ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት ምስረኸብኩም፡ ን 2 ተወሰኽቲ ኣዋርሕ ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ወይ ካብ መንበሪ ገዛ ናይ CPAS/OCMW ቀጺልኩም ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ግዜ እዚ ገዛ ንምድላይ ተጠቐሙሉ። እዚ ናይ 2 ኣዋርሕ ግዜ ክሳብ ዝውዳእ ገዛ ምስዘይትረኽቡ፡ ትካል ፌዳሲል ነዚ እዋን እዚ ካብ 4 ኣዋርሕ ንዘይበዝሕ ግዜ ከናውሓልኩም ይኽእል እዩ

ንሰነዳትኩም ብጽፈት ሓዝዎም

ናይ ገዛእ-ርእስኹም መንበሪ ቦታ ከተናድዩ ቅድሚ ምጅማርኩም፡ ሰነዳትኩም ብጽፈት ተታሒዞም ምህላዎም ኣረጋግጹ።

ውዕል ክራይ ገዛ ንኸተጻፍፉ፡ እዞም ሰነዳት እዚኣቶም ከድልዩኹም እዮም

ምቹእ መንበሪ ገዛ ኣበይ ክትረኽቡ ትኽእሉ?

መንበሪ ገዛ ሃሰው ክትብሉ ትኽእሉ

  • ኣብ ናይ ውልቀ-ሰባት ዕዳጋ፦ ብመገዲ ትካል ድለላን መሸጣ ኣባይትን ወይ ብመገዲ ፈተውቲ ይኹኑ ፍለጥትኹም ወይ ኣብ`ዚ መዳይ እዚ ብዝተሓጋገዙ ወለንተኛታት ኣቢልኩም።
  • ኣብ ማሕበራዊ ዕዳጋ፦ ማሕበራዊ ቤት-ጽሕፈት ክራይ ኣባይቲ (SVK/AIS) ወይ ኵባንያ ማሕበራውያን መንበሪ ኣባይቲ (SHM/SLS)፡ ብዛዕባ መንበሪ ኣባይቲ ንዝተጸገማ ስድራ-ቤታት መንበሪ ኣባይቲ ይህቡ።

ገዛ ኣብ እትካረዩሉ እዋን ብዛዕባ ከመይ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ክትጥንቀቑ ይግባእ?

  • እቲ እትካረይዎ ገዛ ኣብ ጽቡቕ ኵነታት ከምዘሎ ኣረጋግጹ። እኹል ቦታ ዶ ኣለዎ እዩ? ቀጸላ ምክልኻል ራህዲ/ኦሞዲታ ኣለዎ ዶ? ብግቡእ ዝሰርሕ መስመራት ማይ፡ መሞቑ ገዛን ኤሌትሪክን ኣለዎ ዶ? ከባቢ ናይ`ቲ ገዛ ስድራ-ቤትኩም ክተንብረሉ እንከላ ውሕስነት ይህባ ዶ?
  • ብዙሕ መጠን ገንዘብ ከምዘይትኸፍሉ ግበሩ! ምኽሪ ንምርካብ ንኣሳላጢ/ት ማሕበራዊ ጉዳይኩም ወይ ኣብ ቤልጂዩም ንገለ እዋን ንዝተቐመጠ እሙን ሰብ ተወከሱ።
  • ንስኹም (ከም ተኻረይቲ)ን ኣካራዪኹምን ኣብ ውዕል ክራይ ገዛ ክታምኩም ከተንብሩ ይግባእ።