لغتنامه

ژ

ژبنۍ ټولنیې

بلجیم درې رسمی ملي ژبې لري: هالنډي، فرانسوي او آلماني. بلجیم د 3 ژبنیو ټولنو څخه جوړ شوی دی: د هالنډۍ ژبې والا ټولنه، د فرانسوۍ ژبې والا ټولنه او د آلمانۍ ژبې والا ټولنه.