فهرست واژگان

ج

جوامع زبانی

بلژیک سه زبان ملی رسمی دارد: هلندی، فرانسوی و آلمانی. در بلژیک سه جامعۀ زبانی وجود دارد: جامعۀ هلندی‌زبان، جامعۀ فرانسوی‌زبان و جامعۀ آلمانی‌زبان.