لغتنامه

د

د (کثافاتو) د غونډولو کاری وختونه

د ښاروالۍ (د کثافاتو) د غونډولو کاری وختونه ښيي چې ستاسو ضایعات به کله غونډول کېږي. د بیلګې په توګه: په دوشنبه: کاغذ او کارټن، په چارشنبه: پلاستیک، وسپنه او قوتي.