فهرست واژگان

ت

تقویم جمع‌آوری زباله

تقویم جمع‌آوری زباله شهرداری نشان می‌دهد زباله‌های شما چه زمانی جمع‌آوری می‌شوند. برای مثال: دوشنبه‌: کاغذ و کارتن، چهارشنبه: PMD.