لغتنامه

د

د کرایې قرارداد

یو کور لپاره د کور د څښتن او کرایه دار ترمینځ موافقه. د کرایه دار په صفت قانون ستاسو حفاظت کوي.