فهرست واژگان

ق

قرارداد اجاره

توافق‌نامۀ بین صاحبخانه و مستأجر برای اجارۀ خانه. قانون از مستأجر حمایت می‌کند.