لغتنامه

د

د هرکلي مرکز

په بروکسل مرکزکې  چیرته چې خلک بلجیم کې د نړیوال حفاظت لپاره خپل درخواست (د پناهندګۍ درخواست) راجستر کوي.