لغتنامه

C

CPAS / OCMW

د ټولنیزې رفاه لپاره دولتي مرکز. په ځینو خاصو شرایطو کې CPAS/OCMW محتاجو خلکو ته ټولنیز خدمتونه برابروي. په بلجیم کې هره ښاروالي یا ښار خپل CPAS/OCMW د مختلفو خدمتونو سره لري.