لغتنامه

ب

بانک کارټ

د بانک کارټ یا ډیبیټ کارټ په واسطه تاسو کولی شئ چې د اتومات (ATM) نه پیسې وباسئ یا د Bancontact په واسطه پیسې ادا کړئ.