فهرست واژگان

ح

حرفه‌هایی که با کمبود نیروی کار مواجه‌اند

حرفه‌هایی که کارفرمایان نمی‌توانند به راحتی داوطلب مناسب کار را بیابند.