فهرست واژگان

ب

بیمۀ درمانی

مردم بلژیک در یک طرح بیمۀ درمانی عضو هستند. این بدان معنا است که صندوق بیمۀ درمانی، بخش زیادی از هزینه‌های پزشکی شما را پرداخت می‌کند و اگر بیمار یا باردار هستید و نمی‌توانید کار کنید، به شما کمک‌هزینه می‌پردازد.