فهرست واژگان

ب

بررسی قانونی

بررسی قانونی، همۀ مراحلی را در بر می‌گیرد که برای شناسایی افراد مجرم و جمع‌آوری همۀ مدارک باید سپری شود. بررسی قانونی را قاضی بازرسی انجام می‌دهد. پس از این بررسی، دادگاه دربارۀ پرونده حکم صادر می‌کند.