فهرست واژگان

ا

اقامت قانونی موقت به دلایل پزشکی(9ter)

اگر به شدت بیمار هستید و در کشور خودتان نمی‌توانید به درمان دسترسی داشته باشید، یا درمانی برای بیماری شما وجود ندارد، می‌توانید درخواست اقامت قانونی موقت نمایید. اگر درخواست شما تأیید شود، اجازه اقامت موقت دارید. برای شروع این روند به گواهی پزشکی ویژه‌ای نیاز دارید.