فهرست واژگان

ا

الزامات عکس (برای پاسپورت)

عکس کارت شناسایی، کارت ملی خارجی یا پاسپورت‌تان باید استاندارد‌های مشخصی را رعایت کند. در صورت عدم مطابقت، شهرداری نباید عکس را بپذیرد.

  • حالت چهره خنثی: دهان بسته، بدون لبخند
  • سر و شانه‌ها صاف، نگاه مستقیم به دوربین.
  • صورت باید کاملاً واضح باشد: پیشانی، چانه و گوش‌ها باید قابل دید باشد.
  • چشم‌ها باید به وضوح دیده شود: انعکاسی در لنز دوربین نباشد، چشم‌ها لنز رنگی نداشته باشد، عکس خیلی دور یا نزدیک به چشم نباشد.