ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ኣይትቕመጡን ኢኹም

መስርሕ ሕቶ ዕቝባኹም ኣብ ዝረኣየሉ እዋን፡ ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ኣይትቕመጡን እንተሃሊኹም፡ ዝዀነ ይኹን ገንዘባዊ ሓገዝ ኣይክወሃበኩምን እዩ። ሕክምናዊ ሓገዝ ንኽትረኽቡ መሰል ኣለኩም።

በልጅዩም ነቲ መመልከቲ ናይ ዓለምለኻዊ ዕቝባኻ ኣብ እትምርምረሉ እዋን፣ ኣብቲ መቐበሊ ቦታ መሕደሪ ክትቅበል ኢኻ ፣ እዚ ኸኣ መብዛሕትኡ ግዜ ማእከል መቐበሊ ናይ Fedasil ወይ ቀይሕ መስቀል እዩ። መንግስቲ በልጅዩም ንምግብን መሕደሪኻን ይኸፍል እዩ።

ኣብ ማእከል መቐበሊ(ኮድ 207 "የለን መርኣይ") ዘይክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ

  • ኣብ ማእከል መቐበሊ ክትጸንሕ ስለዘይመረጽካ፥ ናይ ገዛእ ርእስኻ መንበሪ ስለ ዘሎካ ወይ ከኣ ናብ ስድራ ቤትካ ወይ ፈተውትኻ ኽትከይድ ስለ እትክእል። ስለዚ ኣብ ናይ ብሕቲ ኣድራሻ ኢኻ እትነብር ።
  • Fedasil መቐበሊ ቦታ ኣይሃበካን፥ መቀበሊ ቦታ ክትዋሃብ ኣይተፈቅደን።

ከም ዕቝባ እትደሊ ሰብ መጠን ኣብ ማእከል መቀበሊ ዘይትነብር እንተ ኾይንካ እንታይ ደገፍ ኢኻ እትረክብ?

  • ናይ ገዛእ ርእስኻ መግብን ጽገናን ከተዳሉ ኣሎካ
  • ናይ ገዛእ ርእስኻ ገንዘባዊ ደገፍ ከተዳሉ ኣሎካ
  • ናይ ሕክምና ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ኣሎካ

ገዛ ዲኻ ትቅይር ዘሎኻ? ነቲ ኣገልግሎት ዕቁባ ዘቕርብ ኣካል ሓብሮ።

ናብ ካልእ ናይ ብሕቲ ኣድራሻ ትግዕዝ ዲኻ ዘለኻ? ሓድሽ ኣድራሻኻ ናብ ኣገልግሎት ዕቝባ (IO ከምኡውን CGRS) ከም እትልእኽ ኣረጋግጽ። ነዚ ንምግባር፣ ነዚ ቅጥዒ እዚ ተጠቐም፥ Verklaring፥ Wijziging gekozen woonplaats (NL); Déclaration : changement de domicile élu (FR).

ብዛዕባ መሰልካ ኣብ መቀበሊ ወይ ብዛዕባ ኩነታትካ ኣብ በልጅዩም ሕቶታት ኣሎካዶ?

Fedasil infopoint

Passendalestraat 2 – 1000 Brussels

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ ካብ 8:30ቅ.ቀ ክሳብ 12:30ድ.ቀ

02/227 41 51 (ካብ 9ቅ.ቀ ክሳብ 12 ፍርቅ መዓልቲ ከምኡውን 2ድ.ቀ ክሳብ 5ድ.ቀ)።

ኢ-መይል: ምስዳድ@fedasil.be