لغتنامه

ن

نړیوال حفاظت

پناهندګي. هغه حفاظت چې د یو ریاست لخوا یو داسې چا ته ورکړی شوی وي چې خپل اصلي وطن یې د سیاسي مهاجر په صفت خوشې کړی وي.