فهرست واژگان

ح

حمایت بین‌المللی

پناهندگی. حمایت دولت از فردی که کشور خود را به عنوان پناهندۀ سیاسی ترک کرده است.