پذیرش در خانوادۀ پذیرنده کودک

به عنوان کودک بدون همراه، معمولاً با کودکان دیگر، در یک گروه کوچک یا در مرکز پذیرش زندگی می‌کنی. اما شاید بتوانی با خانواده یا آشنایی که از پیش در بلژیک زندگی می‌کرده یا با یک خانوادۀ بلژیکی، زندگی کنی. این کار، پذیرش در خانوادۀ پذیرنده کودک نامیده می‌شود.

خانواده بهترین مکان برای بزرگ‌شدن کودک است. به عنوان کودک بدون همراه، می‌توانی درخواست کنی با یک خانوادۀ پذیرندۀ کودک زندگی کنی.

خانوادۀ پذیرندۀ کودک خانواده‌ای است که موقتاً با آن‌ها زندگی می‌کنی. خانوادۀ پذیرندۀ کودک ممکن است خانواده‌ای باشد که از پیش با آن‌ها ارتباط داشتی، برای مثال خاله/عمه، دایی/عمو یا برادری که از قبل در بلژیک زندگی می‌کند.

اگر تمایل داری به جای مرکز پذیرش با شخص دیگری یا با یک خانواده‌ زندگی کنی، به سرپرست یا ناظرانت اطلاع بده. 

آن‌ها به تو کمک می‌کنند مکانی امن برای زندگی پیدا کنی. پیدا‌کردن خانوادۀ پذیرندۀ کودک آسان نیست و گاهی ممکن است طول بکشد.

زندگی با خانوادۀ پذیرنده کودک چگونه است؟

  • با یک فرد یا با یک خانواده زندگی خواهی کرد
  • خانوادۀ پذیرنده در قبال تو مسئولیت دارد، می‌توانی با همۀ مشکلاتت نزد آن‌ها بروی.
  • به مدرسه می‌روی و زبان یاد می‌گیری.
  • با خانوادۀ پذیرندۀ خود فعالیت‌هایی انجام می‌دهی و دوست پیدا می‌کنی.
  • سرپرستت به ملاقاتت می‌آید.

تماس با خانوادۀ بیولوژیکی‌ات

اگر موقتاً با خانوادۀ پذیرندۀ کودک زندگی می‌کنی، به این معنا نیست که مجبوری روابطت را با خانوادۀ بیولوژیکی خود قطع کنی. حتی اگر با خانوادۀ پذیرندۀ کودک زندگی می‌کنی، می‌توانی با پدر و مادر خود در تماس باشی.

اگر نمی‌دانی والدین یا دیگر اعضای خانواده‌ات کجا هستند و اگر تمایل داری آن‌ها را پیدا کنی، والد(ین) پذیرنده‌ات و سرپرست یا سرپرستانت به تو کمک می‌کنند.