فهرست واژگان

S

SamuSocial

خیریه‌ای در بلژیک که به بی‌خانمان‌ها در منطقه بروکسل و شهرداری‌های مجاور، کمک‌های اضطراری به صورت وسایل و لوازم، کمک‌های اضطراری پزشکی و روانشناسی ارائه می‌دهد.