فهرست واژگان

خ

خشونت خانگی

خشونتی که بین اعضای خانواده رخ می‌دهد. خشونت خانگی ضرورتاً در خانه اتفاق نمی‌افتد.