فهرست واژگان

ح

حکم خروج از خاک بلژیک (BGV/OQT)

اگر به صورت غیرقانونی در بلژیک اقامت دارید، این احتمال وجود دارد که به شما حکم خروج از خاک بدهند (BGV/OQT). اگر به شما حکم خروج از بلژیک (BGV/OQT) بدهند، باید بلژیک را ترک کنید و به کشور اصلی خود‌تان یا کشوری بازگردید که در آنجا اجازۀ اقامت دارید. باید کشور را ظرف مدت مشخصی ترک کنید. با اتمام این مهلت، ممکن است به اجبار اخراج شوید.