فهرست واژگان

ا

ایمنی گله‌ای

ایمنی گله‌ای زمانی اتفاق می‌افتد که گروه بزرگی از افراد در برابر یک ویروس مقاوم شوند. این مسئله گسترش بیشتر را برای ویروس دشوارتر خواهد نمود.