Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
Q

Qoyska barbaarinta

Barbaarinta macnaheedu waa in qof daryeelo oo koriyo ilmaha qof kale. Midaan waxay dhici kartaa haddii waalidka ilmaha ay si (ku-meelgaar) ah u awoodin inay iyaga u koriyaan ilmaha.