لغتنامه

۲

۲۰۷ کوډ

۲۰۷ کوډ د ثبت د انتظار یو ځانګړی کوډ دی، چې دا په ډاګه کوي ایا او چېرې تاسې د استوګنې په مرکز کې او یا که د OCMW/CPAS په فردي کور کې اوسېږئ