لغتنامه

و

وکیل

وکیل یو داسې څوک وي چې تاسو ته ستاسو د پناهندګۍ د پروسیجر یا نورو قانوني پروسیجرونو په اړه مشوره درکولی شي. وکیل په محکمه کې ستاسو نمایندګي او دفاع کولی شي.