لغتنامه

R

RIZIV / INAMI

د مریضۍ او معلولۍ د بیمې لپاره د بلجیم ملي انسټیټوټ ټولنیز امنیت لپاره یوه دولتي اداره ده.