بلجیم 10 ولایتونه لري

بلجیم په 10 ولایتونو تقسیم شوی دی. هر ولایت یو پایتخت لري. بروکسل یې پایخت دی. 

ولایت کوم کارونه کوي؟

که یو داسې ناورین رامینځته شي لکه سیلاب یا غټ اور لګېدل، نو ولایت داسې پرېکړې کوي چې ولایت کې په ښاروالیو تطبیقېږي. ولایت همدارانګه په منطقه کې د ځنګلونو، سیندونو او طبعي زېرمو مسئولیت په غاړه لري. د ولایت مشر ولایتي والي وي.

که څوک درنه پوښتنه وکړي چې ته کوم ځای کې ژوند کوې، نو اول ورته ولایت او بیا ښاروالي یا ښار وایه. 

په بلجیم کې رقم رقم ښاروالۍ او ښارونه شته، خو هر بلجیمي دغه 10 ولایتونه پېژني.