فهرست واژگان

ا

الحاق به خانواده

الحاق اعضای خانواده که اغلب به دلیل مهاجرت از یکدیگر جدا شده‌اند. اگر پناهندگی شما تأیید شده است یا اگر اقامت قانونی دارید، می‌توانید تحت شرایط خاص، خانوادۀ خود را به بلژیک بیاورید.