ቃለ-መሕትት CGVS/CGRA፦ መምርሒታት ኮሮና ቫይረስ

ሓሚምኪ/ካ እንተለኺ/ኻ ወይ ድማ ምልክታት ሕማም ከም ሰዓል ወይ ረስኒ እንተለኪ/ካ ናብ ኢንተርቪው
ኣይትምጽኢ/ኣይትምጻእ።

ንኢንተርቪው ኣብ ንመጻሉ እዋን ውላድ ወይ ስድራ ወይ ዝኾነ መቕርብ ሒዝካ ምምጻእ ኣይፍቀድን፡ ብዘይካ
ጠበቓ ካልእ ሰብ ምሳና ክኣትው ኣይፍቀድንዩ።

ናብ ኮሚሳርያት ንኢንተርቪው ኣብ ንመጻሉ እዋን ናይ ኣፍን ኣፍንጫን ማስኬራ ክንጥቀም ኣለና፡ ኣብ ውሽጢ
ኮሚሳርያት ኣብ እንህልወሉ እዋን ድማ ማስኬራና ንጥቀም፡ ኢንተርቪው ኣብ ትጅምረሉ እዋን ጥራይ
ማስኬራ ከነውጽእ ይፍቀድ።

ኮሚሳርያት ምስ በጻሕና ኣብቲ ተዳሊዩልና ዘሎ መጸበዪ ኣብ ኣፍደገ ዝርከብ ክንጸንሕ ይግባእ።

ኣብ ውሽጢ ኮሚሳርያት ኣብ ንጸንሓሉ እዋን ከነማልኦም ዝግባኣና መምርሒታት፡

  • ኮሚሳርያት ምስ ኣተና ከምኡውን ወዲእና ቅድሚ ምውጻእናን ኣእዳውና ኣጽሪና ብሳምና ክንሕጸብ ወይ መጽረይ ኢድ ክንጥቀም ይግባእ፡
  • ኩሉ ግዜ ካብ ካልኦት ሰባት 1.5 ሜትሮ ርሕቀት ክንሕሉ ይግባእ፡
  • ኢንተርቪው ኣብ ዝግበረሉ ክፍሊ ድማ ኣብቲ ንዓና ተባሂሉ ዝተዳለወ ቦታ ኮፍ ክንብል ይግባእ።
ቃላመጠይቕ CGVS/CGRA፥ ሕግታት ኮሮናቫይረስ