ኮሮናቫይረስ፥ መርመራ ከምኡ ድማ ምድላይ እቶም ምሳኹም ርክብ ዝነብሮም ሰባት

ምስፍሕፋሕ እቲ ኮሮናቫይረስ ቀስ ከምዝብል ንምግባር፡ በቲ ኮሮናቫይረስ ተለኺፉ ዘሎ ሰብ መን ምዃኑ ከምኡ ድማ እቲ ተለኺፉ ዘሎ ሰብ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ምን ርክብ ከምዝነበሮ ቀልጢፍካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። 

እንተድኣ ሓሚምኩም ኣለኹም፡ ምልክታት ናይቲ ኮሮናቫይረስ ከኣ እንተልዮምኹም፡ ዶክተር ወይ ነርስ ናይቲ ቫይረስ መርመራ ክገብረልኩም እዩ። እንተድኣ እቲ ውጽኢት ናይቲ መርመራ ኣወንታዊ (ቫይረስ ከምዘለኩም ዝሕብር) ኮይኑ፡ ምስ መን ርክብ ከምዝጸንሓኩም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ነቶም ትረኽብዎም ዝነበርኩም ሰባት ምድላይ
እቲ ነቶም ትረኽብዎም ዝነበርኩም ሰባት ምድላይ ብሰራሕተኛ መንገግስቲ በልጅም ዝኾነ ሓደ ሰብ ብተሌፎን ይካየድ።

እንተድኣ ኣብ መቐበሊ ማእከል ትነብሩ ኣለኹም ኮይንኩም፡ እቲ ነቶም ትረኽብዎም ዝነበርኩም ሰባት ምድላይ ምስ ሰራሕተኛ ናይቲ መቐበሊ ማእከል ብሓባር ብምዃን ክካየድ እዩ።

ብሓባር ብምዃን፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስኦም ርክብ ናይ ዝጸንሓኩም ሰባት ዝርዝር ኣስማት ክተውጽኡ ኢኹም። ካብቲ እቶም ምልክታት ሕማም ዝጀመርኹም ካብ ቅድሚ 2 መዓልታት ኣትሒዙ ንዝረኸብክሞም ሰባት ሕሰቡ፡ ንኣብነት ኣባላት ስድራቤትኩም፡ ምሓባር ብእግሪ ምሳኹም ዝተጓዕዘ ዓርኪ/መሓዛ፡ መሳርሕቲ ወይ ተቖጻጸርቲ።

እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ነቶም ምሳኹም ርክብ ዝነበሮም ሰባት ክድውለሎም እዩ/ያ (ማለት ነቶም ምሳኹም ርክብ ዝጸንሖም ሰባት) ብዛዕባ እቶም ክወስድዎም ዘለዎም ጥንቃቐታት ከኣ ክመኽሮም እዩ።

ርክብ ምሳኹም ብኸመይ ክካየድ'ዩ፧
እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ምሳኹም ብተሌፎን (ቁጽሪ 02 214 14 19)፡ ናይ ተሌፎን ጽሑፍ መልእኽቲ (ቁጽሪ 8811)፡ ደብዳበ ወይ ኢመይል ርክብ ከካይድ'ዩ።
 
ነቶም ሕቶታት ኣይትርድእዎምን ኣለኹም ዲኹም፧ ካብ ማሕበራዊ ተሓጋጋዚ ወይ ካብ ሰራሕተኛ ናይቲ መቐበሊ ማእከል ሓገዝ ሕተቱ።

ነቶም ትረኽብዎም ዝነበርኩም ሰባት ኣብ ምድላይ ምትሕብባር ክተርእዩ ንህዝባዊ ጥዕና ኣገዳሲ እዩ። ብኸምዚ መንገዲ፡ ነቲ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ኮሮናቫይረስ ቀስ ኣብ ምባል ክትሕግዙ ትኽእሉ።

ሓለዋ ዳታኹም/ሓበሬታኹም

  • እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ነቲ ተቕርብዎ ሓበሬታ ብምስጢር ክሕዞ/ክትሕዞ እዩ/ያ። 
  • እቲ ተቕርብዎ ሓበሬታ ነቶም ትረኽብዎም ዝነበርኩም ሰባት ምኽሪ ንምሃብ ጥራይ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። 
  • እቲ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ጥዕና ጥራይ ነቲ ዝርዝር ናይ ትረኽብዎም ዝነበርኩም ሰባት ክህልዎ እዩ፡ ስራሕኩም፡ ስድራቤትኩም፡ ቤት-ትምህርትኹም፡ ፖሊስ ወይ ካልእ ኣገልግሎታት መንግስቲ ኣይክህልዎምን እዩ። 
  • እቶም ኣብ ዝርዝርኩም ዘለዉ ትረኽብዎም ዝነበርኩም ሰባት ስምኩም ኣይክሰምዑን እዮም። ስምኩም ዘይግለጽ ኮይኑ ክቕጽል እዩ። 
  • እቲ ንትረኽብዎም ዝነበርኩም ሰባት ዝድውለሎም ሰብ ናይ ምስጢር ምሓጽዝ ማሕላ ዝፈጸመ እዩ። ዳታኹም/ሓበሬታኹም ኣብ ውሑስ ናይ መንግስቲ ማዕከን-ዳታ ክኽዘን እዩ። 
  • እቲ ተቕርብዎ ሓበሬታ ነቶም ስጉምትታት/ሕግታት ማዕረ ክንደይ ተኽብርዎም ነይርኩም ንምርግጋጽ ኣብ ጥቕሚ ኣይክውዕልን እዩ። እቲ ሓበሬታ ምስ ፖሊስ ወይ ካልእ ናይ ቁጽጽር ኣገልግሎታት ኣይካፈልን እዩ።