ኮሮና ቫይረስ፦ ንገዛእ ርእስኹምን ንካልኦት ሰባትን ተኸላኸሉ

ንገዛእ ርእስኹምን ካልኦት ሰባት ካብ ኮሮና ቫይረስ ተከላኸሉ፥ ኣእዳውኩም ብሳሙና ተሓጸቡ፣ ንካልኦት ሰባት ኣይትተንክፉ፡ ውሑስ ርሕቀት ክትሕልውሎም ኣብ ዘይትኽእሉ ቦታታት ከኣ ማስኬራ ግበሩ።

ኣብቲ መቐበሊ ማእከል ኣብ ትጸንሕሉ እዋን ንገዛእ ርእስኹም ኣንጻር ኮሮናቫይረስ ተኸላኸሉ፥

 • ኣእዳውካ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ብሳሙና ተሓጸብ
 • ክትስዕል ወይ ክትህንጥስ ከለኻ ናይ ንጽህና ወረቐት ተጠቐም ወይ ናብ ኩርናዕ ኢድካ ገጽካ ትስዕል ወይ ሃንጥስ።
 • ናይ ንጽህና ወረቐት ተጠቐም ከምኡድማ መኽደኒ ኣብ ዘለዎ እንዳጓሓፍ ጉሓፎ
 • ገጽና ኣይንተንክፍ
 • ንካልኦት ሰባት ኣይትተንክፍ
 • በቲ ሕማም ምስ ዝተታሕዙ ሰባት፡ ኣካላዊ ምትንኻፍ ነወግድ
 • ምስ ሰባት ብናይ 1.5-ሜትሮ ርሕቀት ክንፈናተት የድሊ
ቪድዮ 'ገዛእ ርእስኹም ኣንጻር ኮሮኖቫይረስ ተከላኸሉ'

ናይ ገጽ ማስኬራ ክተግብሩ ዘለኩም መኣስ'ዩ፧
ውሑስ ርሕቀት (1.5 ሜትሮ) ካብ ካልኦት ሰባት ክትሕልውሎም ኣብ ዘይክኣለሎም ቦታታት፡ ከም ድኳን፡ ቤት-ትምህርቲ ዝኣመሰሉ ናይ ገጽ ማስኬራ ግበሩ። ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ማስኬራ ክገብሩ ኣይሕተቱን እዮም።

ማስኬራ ምግባር ኣብ በልጅም ኣብዞም ዝስዕቡ ቦታታት ግዴታ እዩ

 • ኣብ ከም ህዝባዉ መጓዓዝያ (ኣውቶቡስ፡ ናይ ከተማ ንእሽቶ ኤለትሪካዊት ባቡር ወይ ትሕተ ምድሪ መጓዓዝያ) 
 • ብቲ መደበርን ኣብቲ ኣውቶቡስ ደው ትብለሉን
 • ኣብ ድኳናትን ዕዳጋታትን
 • ኣብ ኣብያተ-መዝከር፡ ኣብያተ-ንባብ፡ ሲነማታትን ናይ ምርኢት ሙዚቃ ኣዳራሻትን
 • ኣብ ኣብያተ ኣምልኾ
 • ኣብ ህዝባዊ ህንጻታት
 • ኣብ ካፈታትን ኣብያተ-ምግብን፡ ብጀካ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኣብ ዝበልክምሉ እዋን
 •  ኣብቲ መቐበሊ ማእከል፡ ኣብ 'ናይ ኣፍ ማስኬራ ግዴታ እዩ' ዝብል ምልክት ዘለዎም ቦታታት
infographic masks