د CGVS/CGRA مرکه: د کورونا ویروس اقدامات

که ناروغ یاست او یا ځینې علامې )لکه ټوخی ، تبه( ولري ، نو بیا شخصی مصاحبې
)انټرویو( ته مه ا رځۍ.

. خپل ماشومان مه ا رولۍ. د شخصی مصاحبې په مهال یوازې ستاسې وکیل له تاسې سره
مرسته کولی شی. اعتباری شخص ته اجازه نه ورکول کیږی. دوستان او یا ه غه خپلوان چې د
لویې کمیسارۍ له خوا ا ربلل شوی نه وی، د ننوتلو اجازه نه لری.

لویې کمیسارۍ ته د ا رتګ په مهال مخ پټی )د مخ ماسک( واغوندۍ . تاسې باید دغه ماسک
د لویې کمیسارۍ په ودانۍ کې پرمخ وساتۍ او یوازې د شخصی مصاحبې په پیل کې هغه له
خپل مخ نه ایسته کولی شۍ.

لویې کمیسارۍ ته د ا ررسیدو په مهال له ودانۍ نه بهر په هغه ځای کې چې تاسې ته ځانګړی
شوی دی ، د چتر لاندې انتظار وباسۍ.

. د لویې کمیسارۍ په ودانۍ کې دننه لاندې لارښوونې په پام کې ونیسۍ:
• لویې کمیسارۍ ته تر ا ررسیدو وروسته خپل لاسونه ضدعفونی کړۍ / پریمنځۍ .
• له نورو څخه تل 1.5 متر واټن وساتۍ .
• د شخصی مصاحبې په کوټه کې باید هرڅوک په خپل ټاکل شوی ځای کښینی .

د CGVS/CGRA مرکه: د کورونا ویروس اقدامات